Södertörn Online ägs och drivs av F:a Björn Pettersson och är en del av företagets nätverk av portaler och Internetlösningar. 

 

Personuppgifter

Södertörn Online värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Södertörn Onlines målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Södertörn Online samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.


F:a Björn Pettersson, Åsgärdevägen 37, SE-121 31 Enskede, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?


Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Södertörn Online behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, betal- och leveransadress, IP-adress och telefon- och faxnummer.


Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. T.ex. via utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.


Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Södertörn Onlines koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.


Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. 


Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Södertörn Onlines koncern samt Södertörn Onlines samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Södertörn Online iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.


Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.


Om hela eller delar av Södertörn Onlines verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. 

Södertörn Online använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data här.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?


För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.


Södertörn Online använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av viss data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även kryptering.


Hur länge sparas mina personuppgifter?


Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Södertörn Online sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Södertörn Onlines eller Södertörn Onlines Samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.    


Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter


Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.


Södertörn Online vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Södertörn Online förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn, adress eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Södertörn Online korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.Länkar


Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Södertörn Onlines Webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Södertörn Online inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.Ändringar i Integritetspolicyn


Södertörn Online förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.Cookies


Läs mer om cookies på PTS hemsida här.